Skip to content

Услуги за държавни структури

 - Kак да изпълните задълженията си в рамките на ограничения бюджет с който разполагате
 - Как да мотивирате персонала
Прочетете повече

Услуги за HПO

- Как да работите по-ефективнo за своите членове 
- Как да организирате застъпнически кампании
 Прочетете повече

Услуги за бизнеса

- Kak да се финансирате от Европейския съюз
- Kak да използвате всички възможности които ви предлага пазара
Прочетете повече
You are here:Начало
Начало
Kомпетентна и качествена консултантска помощ

 Project Space e място, на което ще получите компетентна и качествена консултантска помощ за:Welcome

 • Разработване и управление на проекти и програми, финансирани от Европейския съюз и др. донори;
 • Подобряване на вашата комуникацията с външни и вътрешни клиенти;
 • Подобряване на цялостното функциониране на вашата организация
 • Организационно консултиране и управление на процеса на промяна
 • ?ндивидуално консултиране, коучинг и личностно развитие.

 

Продължава...
 
ПОСЛЕДН? ПРОЕКТ?
 • Програма за лидерство - Ем Ди Ай (?нститут за Развитие на Управлението) MDI - Management Development Institute, Виена, Австрия - април - юли 2016; водещ обучител по програмата за обучение на оперативни мениджъри (First Line Manager), модулна и коучинг програма за развитие на мениджъри в производствени предприятия.

 • Обучение по Креативност за НРЕ - юни 2016

 • Проект "Подобряване на мотивацията и оценка на представянето на служителите във фирма "Камусат България" - компания за телекомуникационни услуги.

 • Проект "Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека  и основните свободи в Националния институт на правосъдието"  стартира на 11-ти февруари 2013 с подписването на Договор между Министерство на правосъдието като Програмен оператор и Националния институт на правосъдието, в качеството му на бенефициент с партньорството на Съвета на Европа. Проектът е с продължителност 24 месеца и е безвъзмездно финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014. Очаквани ресултати: 1. Работещ модел на регионални  и централизирани обучения в областта на правата на човека и основните свободи; 2. Създаване на постоянна платформа за диалог между всички заинтересувани лица, които участват в прилагането и реализирането на правата на човека, под формата на Форум на правосъдие и права на човека, последван от работни срещи; 3.      Консолидиране на учебните материали в областта на човешките права.

 • BESTT, Грузия - Туининг програма на ЕС, съвместно с Холандия, Швеция и МСС?, ръководи компонента за комуникация и информиране на обществеността, работи съвместно с Националното бюро по съдебно изпълнение и Министерство на правосъдието за разработване на стратегически план и комуникационна стратегия, обучение НБС? и журналисти.
 • Програма за реорганизация и обучение на персонала в Кантората на ЧС? Милен Бъзински - оценка на ефективността на организацията на Кантората и съставяне на план за организационна промяна; провеждане на серия от обучения, съставени специално за целите на Кантората, оценка на представянето на служителите и препоръки за подобряване на дейността
 • ЮРАЛ?УС, Албания - Програма на ЕС за Консолидиране на правната и институционална реформа на съдебната система на Албания - оценка на реформата в съдебното изпълнение и въвеждането на система за управление на делата.
 • Продължаваща мениджърска програма на Оргахим/Поликолор с изпълнител "Аликорн консулт" с две нови теми: "Творческо мислене" и  „Междукултурни компетенции и емоционална интелигентност”. 
 • Поредица от тийм билдинги за целите на Националната електрическа компания под мотото „Промяната започна, да я направим заедно” - комбинация от физически, логически и творчески задачи за взаимно опознаване и обсъждане на актуални предизвикателства в развитието на компанията по нетрадиционен и забавен начин.
 • Организационно развитие и мениджърско консултиране - фабрика „Свеа”. Чрез поредица от обучителни срещи и консултации засегнахме различни теми, свързани с качеството и ефективността на работата, и помогнахме за разрешаването на реални проблеми в комуникацията и управлението на персонала.

 • Пет обучителни модула "Обучение на обучители" по проект на Министерство на правосъдието, финансиран по ОПАК.

 • Курс по мениджърски умения за частни съдебни изпълнители (ЧС?) в България и Албания – същност на мениджмънта и организация на бизнеса на ЧС?, управление на бизнес процесите в кантората, мотивация на персонала, екипна работа.

 • Второ проучване на мнението на клиентите на частното съдебно изпълнение в България, проведено в рамките на проект „Укрепване на системата на частно съдебно изпълнение в България”, финансиран по Програмата за социална трансформация в Централна и ?зточна Европа (МАТРА) на Министерството на външните работи на Нидерландия и изпълняван от Центъра за международно правно сътрудничество (CILC). 

 • Медиация и съдебна власт – успешно партньорство за подобрен достъп до правосъдие”, проект финансиран от Фондация „Америка за България”. Обучения за медиаторите към Център „Спогодби” на Софийски районен съд.

 • Тийм билдинг за Посолството на Кралство Нидерландия в София. Програмата на еднодневния семинар е фокусирана върху културните прилики и различия  и тяхното осъзнаване за подобряване на комуникацията и климата в организацията.

 • Фасилитиране на кръгли маси на БАУРЧР за професионална сертификация на специалист по човешки ресурси.  

 • Рома Фешън (www.romafashion.net). Артистичен проект, който съчетава кино, театър, музика, поезия и мода и цели да престави по оригинален начин красотата, наследството и влиянието на ромската култура по света с послание за достойна принадлежност. 

 • Балкански проект за реформа в съдебното изпълнение. Проектът включва седем държави от Западните Балкани - Албания, Македония, Сербия, Черна Гора, Косово, Хърватска и Босна и Херцеговина и цели да подпомогне реформирането на съдебните им системи и ефективното функциониране на системата за принудително изпълнение във всяка от страните.

 • ОЛАФ – Пазителят на Европейските фондове, Оперативна програма „Административен капацитет” на Европейския съюз.

 • Прокуратурата с лице към обществото,  финансиран от Фонд „България” чрез Балкански тръст за демокрация и изпълняван от Клуб „Журналисти против корупцията”. 

Продължава...
 
ОБУЧЕН?Я
 • Мениджмънт и лидерство. Кои са критичните фактори за успеха ми като мениджър? Вмирисва ли се рибата откъм главата? Основни управленски функции и задачи, стилове на управление, ключови мениджърски умения, вземане на решения

 • Организационна култура. Какво представлява? Кои ценности ще ни доведат до успеха? Организационна вселена, формулиране на мисия, визия и ценности на организацията, целеполагане

 • Стратегическо планиране. ?ма ли смисъл в стратегическото планиране или е просто още една хубава теория? Системно мислене, цели и насоки за развитие на организацията, организационно планиране, анализ на възможностите и заплахите

 • Управление на промяната. Как да се справяме успешно в бързо променящата се бизнес среда? Как да превърнем кризата в положителна промяна? Същност на промяната, анализ на индивидуалните възприятия, предпочитания и реакции, системен подход, цикъл и процес на промяната, агенти на промяната

 • Мотивация. Какво движи хората? Как да използвам това на практика? От външна към вътрешна мотивация, вдъхновение, възнаграждение и признаване, методи за мотивиране

 • Ефективна комуникация. Защо не се разбираме дори, когато говорим на един език? Трябва ли да развиваме нещо толкова естествено като комуникацията? Принципи на ефективната комуникация, комуникационен процес, невербална комуникация, активно слушане, даване на обратна връзка, организационна комуникация, формални и неформални канали, индивидуални умения

 • Обслужване на клиентите. Наистина ли доброто обслужване е най-икономичния начин да спечеля клиентите на своя страна? Принципи на компаниите, ориентирани към клиентите, канали и методи за обслужване на клиентите, успешни продажби, фронт офиса и останалите звена

 • Убедителни и запомнящи се презентации. Защо хората все още правят скучни презентации? Как да остана за дълго в съзнанието на аудиторията? Подготовка за презентацията – психологическа, съдържателна, техническа, послания, визуализация, основни правила на убеждаващата комуникация

 • Разрешаване на конфликти. Можем ли да разрешаваме конфликтите си конструктивно? Как? Същност на конфликта, умения за фасилитация и медиация, техники за намаляване на напрежението и водене на преговори

 • Справяне със стреса. Страшен ли е стреса? Как да го задържим в здравословни граници? Причини за стреса, последици от стреса, емоционална интелигентност, техники за справяне със стреса

 • Междукултурно общуване. Допринасят ли различията за ефективността на работата? Как можем да ги накараме да работят за нас? Етноцентризъм, бариери за междукултурно общуване, културен шок, измерения на културата, сравнение на синтетични култури

 • Бизнес етикет. Как да се чувстваме комфортно в различни бизнес роли и ситуации? Как да създаваме и да задържаме доброто впечатление? Какво, кога, къде и как в бизнеса, да уловим тънките детайли, които придават смисъл и правят бизнеса ни ефективен и успешен, умението да преговаряме

 • Креативност на работното място. Как на практика да докажем тезата, че всеки е способен на творчество? Как да развием творчеството в работна среда?) Паралелно мислене, техники за развитие на латералното мислене, методи за генериране на идеи, вземане на решения и оценка на алтернативите, управление на творческия потенциал на сътрудниците

 • ?новации в ежедневието. Как да печелим с творчеството? Дава ли иновацията конкурентно предимство? Типове иновации, модели за иновация, стратегии за иновация, концепция за отворена иновация

 • Управление на времето. Как да “разтегнем” времето? Как да постигнем баланс между работа и личен живот? Планиране и целево организиране, приоритизиране, матрица за управление на времето, делегиране

 • ?зграждане на екип и работа в екип. Как да превърнем колектива в екип? Как да избегнем рисковете в развитието на екипите? Светът на екипите, етапи на формиране, сътрудничество и взаимно доверие, дефиниране, роли и принципи, роля на ръководителя, утвърждаване на екипен дух, сътрудничество, правила и практики, справяне с трудни поведения в груповата работа

 • Тийм билдинг. Действително ли работите добре заедно? Какви са подводните камъни във вашите взаимоотношения?  Ролеви игри за укрепване на екипния дух 

Продължава...
 

Testimonials

Клиентите за нас

„Екпертите, с които „Проджект Спейс” работи, оказаха неоценима помощ при изграждането на Камарата – от самото й конституиране, до разработването на ефективни услуги за членовете..."

Георги Дичев, Председател на Камарата на частните съдебни изпълнители

 

Регистрация


Забравена парола

гости онлайн